Sitemap Print Salgs- og leveringsbetingelserSales and delivery conditions Scaniro A/SFörsäljnings- och leveransvillkor för Scaniro A/S
 
 
Home  > Forside > Försäljnings- och leveransvillkor för Scaniro A/S

Försäljnings- och leveransvillkor för Scaniro A/S

1. Ansökan:
Aktuella standardvillkor används för alla erbjudanden och leveranser såvida inte annat avtalats i skrift och samtidigt bekräftats av Scaniro A/S, hädanefter kallat
”säljare”.

2. Erbjudande:
Erbjudande är endast giltigt i 30 dagar från erbjudandets datum och bortfaller om inte köparen har skickat in sitt skriftliga godkännande innan dess. Om köparens godkännande innehåller ändringar är säljaren inte längre förpliktad av sitt erbjudande, som då upphävs. Säljaren är inte heller förpliktad att skicka ett nytt erbjudande.

3. Order:
Beställning är bindande först när orderbekräftelse har skickats. Annullering av beställning kan endast ske efter avtal och mot full betalning av kostnader som tillkommit. Särskilda förhållande specificerade i köparens order och den tillhörande ritningsdokumentationen är således bara bindande för säljaren såvida säljaren uttryckligen och skriftligt har bekräftat detta. Det kan förekomma kvantitativa ändringar jämfört med antalet på orderbekräftelsen.

Om ritningar, varu- och materialprover, specialkomponenter eller dokumentation, som enligt avtal ska levereras av kunden så att uppgiften kan utföras korrekt och i sin helhet, inte är säljaren tillhanda vid orderbekräftelsens tidpunkt ändras leveranstiden utan varsel. Detta gäller även ändringar gjorda av köparen under genomförandet av beställningen och som accepterats av säljaren.

4. Ritningar och beskrivningar:
Rättigheter till alla ritningar och teknisk dokumentation gällande produkter och framställningen av dessa, som innan eller efter avtalets ingående överlämnas från säljaren till köparen, tillhör säljaren. Sådana ritningar och dokument får inte utan medgivande från säljaren användas till andra ändamål än vidareförsäljning
av köparen. Materialet får inte användas, kopieras, reproduceras, överföras eller på annat sätt lämnas till tredje part, utan medgivande från säljaren.

5. Pris:
Priserna är exklusive moms och emballage, samt övriga avgifter som kan krävas enligt lag – eller av andra orsaker – mellan erbjudande och leverans. Beroende på varans beskaffenhet, orderstorlek och leveranstid, samt inköp av special-råvaror, kan det förekomma prisjusteringar.

6. Leverans:
Leverans från fabrik på Håndværkervej 10, 9690 Fjerritslev. Leveranstidpunkt står angiven på orderbekräftelsen. Om leverans inte kan ske på grund av omständigheter som inträffar mellan orderbekräftelse och planerad leveranstidpunkt, och som står utanför säljarens eller våra fabrikanters kontroll, ändras leveranstidpunkten tills leverans är möjlig utan att säljaren påtar sig något ersättningsansvar. Dessa förhållanden kan till exempel vara force majeure, som oro, mobilisering, krig, brand, naturkatastrofer och andra ovanliga väderförhållanden, varubrist, strömavbrott, brist på transportmöjligheter, strejk och så vidare. Listan är inte fullständig.

Säljaren är under inga omständigheter ersättningsskyldig för indirekta förluster, t.ex. avansförlust, driftförlust eller andra ekonomiska förluster, som en konsekvens därav. Det kan förekomma ändringar i antal levererade delar i jämförelse med ordern och orderbekräftelsen. Leveransen anses fullständig om +/- 10 % av den totala mängden levereras. Säljaren väljer själv transportmedel såvida inte annat avtalas.

Returemballage krediteras minus 10 % av fakturerat pris. Endast returemballage liknande det i Scaniro sålde typ och antal levereras i föregående kvartal.

 

 
Oavsett om köparen inte kan motta varorna på avtalad tidpunkt förfaller de till full betalning enligt orderbekräftelsen. Då övergår dessutom ansvaret för varorna till köparen. Egendomsrätten till varorna är säljarens till dess att full betalning har inkommit. Säljaren kan hjälpa till med förvaring och försäkring för köparens räkning, om köparen ber om detta.

7. Betalning:

Betalningsvillkoren anges på erbjudande och orderbekräftelse. Köparen kan inte göra en motfordran av köpesumman mot eventuella krav som köparen kan ha på oss för andra rättsförhållanden, och inte heller för brister/reklamationer i leveransen eller tidigare leveranser. Bristande betalning – helt eller delvis – ger säljaren rätt att hålla inne eller skjuta på ytterligare leveranser till dess att skuldbeloppet betalats till fullo. Avtalad leveranstid bortfaller och en ny tid måste avtalas. Alla råvaror och komponenter köps in efter prognoser eller förväntningar som uttryckts av köparen. Om köparen upphör att marknadsföra och sälja produkten som säljarens leverans ingår i helt eller delvis, eller om råvarorna och de inköpta komponenterna inte används inom fyra lagerinventeringar, kommer inköpta råvaror och komponenter som ingår häri att beräknas och faktureras köparen. På samma sätt kommer eventuella verktygskostnader och andra utvecklingskostnader att faktureras kunden.

8. Brister:
Brister, inklusive finish, på produkterna ska reklameras omedelbart vid mottagning av varan till kundens första leveransadress. Det innebär att produkter som varit lagerförda eller genomgått annan hantering hos kunden inte kan reklameras när det gäller finish eller andra brister. Efter varumottagning anses varan accepterad och mottagen. Brister förorsakade av materialfel, fel i förarbetningsprocesserna eller om varan inte utförts enligt konstruktionsföreskrifterna rättas till under en period på 12 månader, under förutsättning att felet kan påföras säljaren. Slitage och felaktig användning av varan är inte en brist och korrigeras efter fakturering. Vid erkänd brist kan säljaren välja att reparera varan, byta ut den eller kreditera kunden för varans pris exklusive leverans.

9. Egendomsrätt:
Levererade produkter är säljarens egendom tills betalning från köparen, inklusive eventuella omkostnader för indrivning av säljarens tillgodohavanden, är fullt betalda.

10. Leveranstid:
Alla leveranstider angivna av producenten er ungefärliga.

11. Produktansvar:  
Produkter skapas enligt kundens specifikationer, dokumentation och tester. Eventuell hjälp till köparen under utveckling av produkterna är av rådgivande karaktär och utan ansvar för säljaren.

Produkter som utvecklats av oss, eller modeller där vi har bidragit till utvecklingskostnaderna, kan endast produceras hos oss eller med vår tillåtelse.

Debitering av verktygskostnaderna utgör endast en del av de totala kostnaderna. Annullering av produktframställningen hos säljaren medför betalning av konsultkostnaderna, vilka framgår av erbjudandet.

12. Tvister:
Tvister när det gäller aktuella kontrakt avgörs enligt dansk lagstiftning. Alla rättssaker ska avgöras i säljarens behöriga domstol.

   
Klicka här för att ladda ner våra "Försäljnings- och leveransvillkor" som utskriftsvänlig PDF >>
   

EFFEKTIVA ROBOTAR
               SERIE- OCH ORDERPRODUKTION
      SÄKER LOGISTIK OCH SÄKRA LEVERANSER

Scaniro är ett framtidsorienterat företag och en ansvarsfull tillverkare av väl bearbetade komplexa metallprodukter. 35 års erfarenhet och produktionsexpertis ger tekniskt avancerade lösningar med unik finish – till glädje för våra kunder. Flexibilitet, garanterad kvalitet, i rätt tid är våra ledord.

  

Ring och få svar - vi står redo att hjälpe dig

I vårt kundtjänst garanterar din Scaniro koordinatorn att produktionen i vår fabrik är igång.

  Kundtjänst:  +45 3168 4800
  Email:  info(at)scaniro.dk

  Mette mobil:  +45 3168 4810
  Kundtjänst kontaktpersoner >>